نویسنده = ���������������� ���������������������������
جایگاه رهبری جامعه در حکومت اسلامی در رسائل دینی 1342-1357

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 221-235

10.22059/jpq.2018.134410.1006636

ابراهیم موسی زاده؛ فاطمه‌السادات ضیغمیان