نویسنده = ���������� ���������������� ��������
شانتال موف و منطق امر سیاسی

دوره 51، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 485-461

10.22059/jpq.2021.83355

احمد خالقی دامغانی؛ مصطفی انصافی