سازمان های منطقه ای و دموکراتیزاسیون

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سازمان های دمکراتیک منطقه ای بر دموکراتیزاسیون است. در این تحقیق سازمان های منطقه ای بدون توجه به زمان و مکان فعالیتشان مورد بررسی قرار می گیرند. اما با توجه به ویژگی دمکراتیک بودن که مورد نظر است عمدتاً بر سه دهه ی اخیر متمرکز می شود. در این تحقیق پس از بررسی فرایند دموکراتیزاسیون و بیان مطالبی درباره ی سازمان های دمکراتیک منطقه ای، به نقش، راهکارها، امکانات و توانایی های این سازمان ها در اثرگذاری بر فرآیند دموکراتیزاسیون پرداخته، توانایی آنها در پیشگیری از پسرفت (سقوط) دمکراتیک بررسی می شود. دو نمونه ی ترکیه و موریتانی نیز در پایان جهت روشن تر شدن این تعامل و کنش و واکنش ها به اختصار بررسی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REGIONAL ORGANIZATIONS AND DEMOCRATIZATION

نویسندگان [English]

  • Davood Aghaee
  • Hassan Ahmadian
چکیده [English]

The aim of this research is to scrutinize the effects of democratic regional organizations on democratization. We will scrutinize regional organizations regardless of their functional time and space. But attending the democratic feature that was regarded, we will concentrate mainly on the last three decades. After studying democratization process and represent subjects on democratic regional organizations, their role, methods, capabilities, and abilities to affect democratization process, their ability to prevent democratic regression (falling) will be scrutinized. Finally tow samples of Mauritania and Turkey will be briefly scrutinized.
Finally tow samples of Mauritania and Turkey will be briefly scrutinized.
Finally tow samples of Mauritania and Turkey will be briefly scrutinized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • democratic consolidation
  • Democratic Regional Organizations
  • democratic transition
  • Democratization
  • Regional Organizations