دوره و شماره: دوره 39، شماره 3، پاییز 1388 (دوره) 
5. جنگ سرد جدید از تئوری تا عمل

سیدجواد امام جمعه زاده؛ رئوف رحیمی