دوره و شماره: دوره 39، شماره 3، مهر 1388 (دوره) 
جنگ سرد جدید از تئوری تا عمل

سیدجواد امام جمعه زاده؛ رئوف رحیمی