خاورمیانه و نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش جایگاه خاورمیانه در نظام بین الملل را پس از جنگ سرد مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده ضمن تحلیل دیدگاه های گوناگون در باره خاورمیانه، به نظریه های مختلف در باره ما هیت نظام بین الملل پس از جنگ سرد می پردازد و جایگاه مناطق گوناگون جهان را در این نظام بررسی می کند. پیدایش یک سوپر بلوک صنعتی و موضع یکپارچه ان در برابر چالش های ضد نظام جهانی سرمایه داری، عمده ترین تحول در دوران پس از جنگ سرد می باشد. خاورمیانه با توجه به اهمیت استراتژیک خود، برای نظام جهانی از موقعیتی ویژه برخوردار است و هرگونه بحران و بی ثباتی در آن می تواند تاثیرات عمده بر ساختار نظام جهانی بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE MIDDLE EAST AND INTERNATIONAL SYSTEM

نویسنده [English]

  • Hamid Ahmadi
چکیده [English]

This article concentrates on the role and the place of the Middle East in the international system after the cold war. After reviewing different theories and vies on the nature of international system and politics after the cold war, the author considers the rise of a new industrial super bloc, the main development after the end of the cold war. This super block has a unified and definite policy regarding any challenges to the capitalist world system. Any crisis and instability in the Middle East can have considerable effects on the international system, and any challenges raised by countries in the region to the interests of the industrial super bloc face its harmonious stance. By focusing on cases such as Iraq and Afghanistan, the author tests its hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • capitalist world system
  • northern industrial superbloc
  • regional balance of power
  • rule of the games
  • World system