دولت وابسته به طبقات در تفکر مارکس

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

دیدگاه مارکس نسبت به دولت ها همواره بحثی مناقشه انگیز بوده است. او درباره دولت های موجود از منظر جامعه شناسی سیاسی 2 نظر مطرح دارد یکی اینکه آنها را وابسته به طبقات می داند و دیگر اینکه آنها را دارای نوعی استقلال نسبی از طبقات می داند.
در این مقاله سعی شده است صرفاٌ دیدگاه نخست مارکس یعنی وابسته بودن دولت به طبقات مورد بررسی قرار گیرد و اینکه مارکس ریشه دولت را در کجا می داند و چرا آن را وابسته به طبقات می داند؟ و اساس این دو نظریه او چیست، زیرا استقلال نسبی دولت به طبقات نیز امری موقتی است. برای روشن شدن بحث تحلیل های مارکس از جامعه سرمایه داری و لیبرال دموکراسی به عنوان شکل موجود دولت در زمان او را (که او آن را هم وابسته به طبقات می داند) در این مقاله آورده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CLASS DEPENDENCY ON STATE MARX'S THOUGHT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Emami
  • Fardin Moradkhani
چکیده [English]

Marx,s viewpoint with regard to state had ever been an controversial discussion. He has two important viewpoint about existing state from political sociology viowpiont. One of that state depends of them relative independent from classes.
In this article we tried to consider only the first marx,s viowpiont that class dependency on state in it. Where is the basis of state, why he belive it depends on classes and what is the basis of these viewpoint. Because relative independent of state to classes is a temporary work. To clarify this discussion we bring marx,s analysis of capitalism and liberal democracy as a form of state during the time of him (he know it dependent to classes)in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitalism
  • class dependency on state
  • labour division
  • liberal democracy
  • state