اتحاد آمریکا - اسراییل و مبارزه با سلاح های کشتار جمعی درخاورمیانه

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

قدرت های بزرگ نمایشنامه های بین المللی را می نویسند، به صحنه می آورند و به اجرا می گذارند و در صورتی که این اصول و هنجارها منافع آنها را تامین نکند آنها را نادیده می انگارند. هسته اصلی استدلال نئورئالیست ها به ویژه کنث والتز در بحث هسته ای این است که قدرت های بزرگ برای نظام بین الملل خطر آفرین تر و تهدیدآمیزتر از قدرت های کوچک اند. پژوهش حاضر در پی آن است که اتحاد آمریکا و اسراییل را که خود از دولت های هسته ای اند و مقررات «NPT» و «CTBT» را نادیده می گیرند، چگونه در مبارزه با دستیابی دولت های خاورمیانه به دانش هسته ای هماهنگ عمل می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US-ISRAEL STRATEGIC ALLIANCE AND COMBAT AGAINST MASS DESTRUCTION WEAPONS IN MIDDLE EAST

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Jafari
چکیده [English]

Superpowers write the international dramatics, stage manager and carry out it but they ignore whenever these principles and normatives do not provide their interests. The main core of neo-realists reasoning is that nuclear Superpowers are much dangerous and more threatening than small powers. This article tries to indicates that US. and Israel in spite of the fact are nuclear states and ignore «NPT» and «CTBT» rules, how are coordinated in combat against mass destruction weapons in middle east. Strategic allies could stop some of the accused states in middle states by means of diplomatic approach, economic pressures and «pre-emptive attack», but the Islamic republic of iran is the most complicated accused of threatener of US-Israel common strategic interests. This state in spite of multilateral pressures is still stand on and getting more powerful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deterrence
  • Disarmament
  • Mass destruction weapons
  • Pre-emptive
  • Strategic alliance