پدیده ی جهانی شدن فرهنگ ها

نویسنده

دانشگاه پیام نور کرمانشاه

چکیده

مفهوم «فرهنگ جهانی » یکی از مهم ترین و چالش برانگیز ترین مفاهیم جهانی شدن به شمار می آید که به رغم آن که سلسله مباحث و نظرات مختلف در این زمینه ، ماهیت و ابعاد آن به درستی شناخته نشده است. این مقاله پس از نگاهی مختصر به پدیده ی جهانی شدن و بیان برخی ویژگی های آن ، سعی دارد تا با دسته بندی اجتماعی دیدگاه های مختلف در زمینه ی مفهوم فرهنگ جهانی ، برخی سایه های ابهام و معطل را از اطراف این مفهوم بزداید .
به طور کلی، می توان نگرش های موجود از سوی نحله ها و نظریه پردازان فرهنگ جهانی را در سه رویکرد لیبرالسیتی ‏ نومارکسیتی و پست مدرنیستی خلاصه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PHENOMENON OF CULTURES GLOBALIZATION

نویسنده [English]

  • Yadolah Chopani
چکیده [English]

The global culture concept is one of the importance and the most debatable global concepts which has not been known exactly attend to topics sequence and different views in this theme, nature and aspects related to it. This paper after glance look to the global phenomenon's and express different features try to classification of different social views in global culture concept remove some ambiguity shadow sand wait about this concept.
Totally, we can abridge this exist theory from groups and global culture theorists in three liberalism, new substantiate and post-modernism approach.
This paper after glance research to each of this theories can result that post-modernism approach to culture, attend to unripe and have some quotation to some extent represent better understanding of cultural movements in the world and additionally has been glance passed in social views explain to faith culture situation and religion in social structure and Humans welfare

کلیدواژه‌ها [English]

  • global culture
  • Global in one sight
  • nativism
  • Post-Modernism
  • Substantiate
  • Utilize culture
  • world