گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد تهران

چکیده

جهان فرهنگی، شبکه ای از پیش فرض هایی است که به گونه ای شهودی حاضر هستند و مانند پیش زمینه ای بحث ناپذیر، تحلیل ناپذیر و کلی در پسِ آگاهی اندیشه‌گران ایرانی قرار می گیرد. این شبکه قواعد سازنده گفتارهای سیاسی جدید ایران را در بردارد. مقاله حاضر در صدد است گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران را در سه گفتار سیاسی پیشرفت گرا، هویت طلب و معاصر معرفی کند. هر یک از گفتارهای سیاسی فوق دارای چالش اساسی و ویژگی هایی است. چالش اساسی از نظر پیشرفت گرایان، عقب ماندگی جامعه ایران و تلاش برای رفع آن است و ویژگی‌ آن ارتباط نخبگان فکری و سیاسی می باشد. اما هویت طلبی دغدغه اساسی جهان فرهنگی ایران جدید را مساله هویت و تعریف هویت ایران جدید می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL DISCOURSES OF THE MODERN IRANIAN CULTURAL WORLD

نویسندگان [English]

  • Alireza Sadra 1
  • Mohammad Pezeshki 2
1
2
چکیده [English]

Cultural world is a network of presuppositions which is intuitively present behind the consciousness of Iranian thinkers like an indisputable, unanalyzable, general background. This network of constructive rules forms the modern Iranian political discourses which are studied in this paper in terms of progressivist, identity-seeking, and contemporary political discourses. Each of the above political discourses has its major challenge and characteristic. The major challenge, according to progressivists, is the backwardness of the Iranian society and the attempt to solve it and its characteristic is the relationship between intellectual and political elites. However, the identity-seeking discourse, as opposed to the progressivists, believes in the confrontation of cultural and political elites. Finally, the contemporary political discourse maintains that its major challenge is the relationship between tradition and modernity and it is characterized by academic studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary discourse
  • cultural world
  • identity-seeking discourse
  • Political discourse
  • progressivist discourse