پسامدرنیته و واکاوی دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه های روابط بین الملل

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

رشته روابط بین الملل اساساً تحت سلطه گرایشات پوزیتیویستی - رئالیستی (و در شکل جدیدتر آن، نئورئالیستی) قرار داشت و بر این مبنا مفاهیمی را به عنوان مبنای تحلیل روابط بین الملل و سیاست جهانی ارائه می کرد. اما از دهه 1980 به بعد و متاثر از تحولات ناشی از ظهور رهیافت های پسا ساختارگرا و پسامدرنیست در عرصه علوم اجتماعی، علم روابط بین الملل نیز دستخوش تحولاتی نظری شد. تأکید متفکرانی که رویکرد پسامدرنیستی را در عرصه روابط بین الملل به کار بردند، بر این است که مفاهیم اساسی و پایه‌های تحلیل نظریه های روابط بین الملل اساساً بر ساخته هایی نظری هستند که رهیافت سنتی رئالیستی آنها را به مثابه واقعیت به عرصه تحلیل روابط بین الملل تحمیل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POSTMODERNITY AND INVESTIGATING THE SOVEREIGN NATIONAL STATE IN THE THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS

نویسندگان [English]

 • Abu Mohammad Asgarkhani
 • Dayyan Jaanbaaz
 • Mohsen Abbaszadeh Marzbali
چکیده [English]

The International Relations Course was basically under the dominion of positivistic realistic (and in its newest form, the neorealistic) tendencies, and accordingly provided some concepts as a basis for analyzing the international relation and global policies. But since 1980s and under the influence of the changes caused by the emerge of post structuralist and post modernist approaches in the area of social sciences, the science of international relations, too, experienced some theoretical changes. Intellectuals who used post modernist approach in the area of international relations, emphasized that the basic concepts and the foundations of analyzing the international relations theories are basically some theoretical constructs which the traditional realistic approach has imposed as reality on the area of analyzing the international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anarchy
 • constructness
 • Globalization
 • international relations
 • Nationalism
 • Nation/State
 • Post modernity
 • Realism
 • Sovereignty