نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده های سیاسی

نویسندگان

پژوهشکده امام خمینی

چکیده

در میان همة نظریه‌پردازان گفتمان،‌ نظریة لاکلا و موفه جایگاهی خاص دارد؛ از آن که این دو اندیشمند بهتر از دیگران توانسته‌اند نظریه‌ای را که ریشه در زبان‌شناسی دارد به عرصة فرهنگ، اجتماع و سیاست بکشانند. آنها با ارائة صورت‌بندی نظام‌مند از نظریة گفتمان به وسیلة ایجاد زنجیرة به هم پیوسته از مفاهیم جدید، ابزاری کارآمد برای شناخت و تبیین پدیده‌های سیاسی به دست داده‌اند. در عین‌حال گسترد‌گی مولفه‌ها و تکثر مفاهیم در نظریة لاکلا و موفه‌ موجب شده است بیشتر مطالب موجود در تبیین این نظریه، به نوعی در دام پراکندگی و عدم انسجام گرفتار آید. می‌کوشد با ارائة دسته‌بندی منسجم و منظم از مولفه‌های نظریة گفتمان این دو اندیشمند به‌ وسیلة برجسته‌سازی مفاهیم اصلی و قرار دادن سایر مفاهیم و مولفه‌ها ذیل آنها و نیز ارائة مدل، فهم و چگونگی به‌کارگیری این نظریه را در موضوعات گوناگون سیاسی - اجتماعی در قامت یک چارچوب نظری علمی تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DISCOURSE THEORY OF LACLAU AND MOUFFE: ELABORATE AND EFFICIENT TOOL IN UNDERSTANDING THE POLITICAL PHENOMENONS

نویسندگان [English]

 • Mohammad Salar Kasraie
 • Ali Pozesh Shirazi
چکیده [English]

Among discourse theories, Laclau and Mouffe,s theory has great importance, because in this theory we can see that there is a useful relationship between discourse that has originated from linguistics and culture politics and society. Laclau and Mouffe have been able to formulate a theory that is profitable for explaining political phenomena . How ever this theory is not a homogeneous theory, because it present a complex of concepts. Thus in this study thorough prouiding a homogeneous and regular classification of concepts and factors that Laclau Mouffe have present we try to formulate a framework for understanding and explaining different political social issues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Articulation
 • discourse
 • Dislocation
 • Hegemony
 • Laclau and Mouffe
 • Otherness
 • Signifier and Signified
 • subject
 • The myth