بررسی جامعه شناختی نسبت دموکراسی و سکولاریسم (مطالعه موردی تجربه دموکراتیک فرانسه و ایران)

نویسندگان

دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

هدف این مقاله یافتن پاسخی علمی به این پرسش اساسی است که آیا بین دموکراسی و سکولاریسم نوعی تلازم منطقی برقرار است یا اینکه از یک منظر جامعه شناختی عامل دیگری در سکولاریزه شدن دموکراسی ایفای نقش می کند؟ در جستجوی پاسخ این پرسش از این فرضیه استفاده شده است که مهم ترین عامل تعیین‌کننده نسبت دموکراسی و سکولاریسم، گرایشات ایدئولوژیک نیروهای اجتماعی غالب جامعه است . این فرضیه با روش مطالعه موردی و کنکاش تاریخی بررسی شده است و در همین چارچوب تجربه دموکراتیک فرانسه و ایران مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه فوق الذکر را تایید می کند .بر همین اساس می توان گفت بین‌ دموکراسی و سکولاریسم رابطه تلازم منطقی وجود نداشته و شکل گیری دموکراسی سکولار مسبوق به وجود زمینه اجتماعی ویژه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND SECULARISM: THE CASE STUDY OF DEMOCRATIC EXPERIENCES OF FRANCE AND IRAN

نویسندگان [English]

  • Fardin ghoreishi
  • Mehdi Rafiee
چکیده [English]

There is an idea among some scholars which refers to democracy and secularism as two inseparable things. According to this viewpoint any democracy is and should be secular. In spite of this, a different hypothesis has been taken into consideration on this paper. Based upon this hypothesis "The type of relationship between democracy and secularism depends on the demands of determinant social forces." This study has been conducted by the sociological research methods. Therefore, the democratic experiences of France and Iran have been studied through comparative perspective. The findings approve the hypothesis. So it could be said that there is no necessary relationship between democracy and secularism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • religious democracy
  • Secular Democracy
  • Secularism
  • social forces