موازنه فراگیر: الگوی تحلیل نقش قومیت بر سیاست خارجی با تأکید بر خاورمیانه

نویسنده

چکیده

واقع‏گرایی و نوواقع‏گرایی به عنوان رهیافت مسلط بر مطالعات روابط بین‏الملل و سیاست خارجی با تأکید بر دولت‏گرایی و غلبه دادن عنصر ساختار به جای بازیگران در نظام بین‏الملل نقشی برای تأثیرگذاری قومیت و گروه های قومی بر سیاست خارجی دولت ها قائل نمی‏شود. در حالی که با پایان جنگ سرد شاهد گسترش تأثیرگذاری متغیر گروه های قومی بر ترتیبات امنیتی سیستم‏های تابع و نظم‏های منطقه‏ای به ویژه در خاورمیانه هستیم. این مقاله با بررسی ناکارآمدی تبیین نظریه موازنه قوای سنتی در تبیین این روند رو به گسترش، نظریه «موازنه فراگیر» را به عنوان الگوی بدیل جهت تحلیل نقش و تأثیرگذاری قومیت و گروه های قومی بر سیاست خارجی با تأکید بر خاورمیانه عرضه می‏دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OMNIBALANCING: ANALYTICAL PATTERN FOR EXPLAINING THE ROLE OF ETHNICITY IN FOREIGN POLICY (WITH EXPRESS ON MIDDLE EAST)

نویسنده [English]

  • Jafar Haghpanah
چکیده [English]

Realism and neo realism as the dominant. approach in the studies of international relations and foreign policy with their emphasis on states and the dominance of structure over the international system do not believe in the role of ethnicity in the foreign policy of states. However, with the end of the Cold War, we witness the impact of ethnicity on the security arrangements of sub-systems, especially the Middle East. This article while describing the failure of classical realist explanation in analyzing this process, presents the theory of omni-balancing as an appropriate model for explaining the impact of ethnicity and ethnic groups on the foreign policy of states, especially in the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..
  • ...
  • Ethnic Groups. Middle East
  • Ethnicity
  • Foreign Policy
  • Realism. Balance of Power. Omni-balancing