هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد

نویسندگان

چکیده

با توجه به مشکلات اقتصادی و به ویژه تجاری هژمونی ایالات متحده در جهان پس از جنگ سرد، شاهد موجی نوین از تلاش این کشور برای تقویت و تثبیت شرایط اقتصادی هژمونی اش هستیم. هژمونی اقتصادی یک دولت از یک سو، مستلزم برخورداری از بالاترین قابلیت‏های اقتصادی، و از سوی دیگر، مستلزم اراده و توانایی آن دولت برای رهبری امور اقتصادی جهان می‏باشد که در اینجا نقش قدرت (به مفهم کلی آن) اهمیت می‏یابد. دولت آمریکا در جهانِ پس از جنگ سرد به پشتوانه قدرت ویژه‏اش، مجدداً در راستای احاطه بر فرصت‏های تجاری و در عین حال مدیریت امور تجاری جهان فعال شده است. گرایش به هژمونی تجاری آمریکا در این دوره، دو مجموعه از سیاست ‏های به هم وابسته داشته است: 1. سیاست ‏های چندجانبه جهانی که در چارچوب آن تقویت سازوکارهای نهادیِ جهانی در قالب گات / سازمان تجارت جهانی تحت رهبری آمریکا پی گیری قرار می شود؛ و 2. سیاست ‏های منطقه‏ای و دوجانبه که به تبع آن آمریکا به توسعه موافقت‏های ترجیحی منطقه‏ای و دوجانبه تجارت آزاد می‏پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US TRADE HEGEMONISM: THE POST-COLD WAR ERA

چکیده [English]

Given the economic problems that was challenging US hegemony in the late of Cold War era, economic hegemony-seeking has been one of the foundational dimensions of US hegemonism in the Post-Cold War Era. Economic hegemony of a state depends on two main necessities: High national economic advantages, and capability for leadership of the world economy. Hence, other dimensions of hegemonic power such as high-level military power is strongly important. As a superpower state, the US has tried in the Post-Cold War era for both dominating trade opportunities and the leadership of world trade affairs. The US trade hegemony-seeking in this era has had two interrelated directions: Multilateral world direction in which the US tries to develop the GATT/WTO under American leadership, and preferential direction in which the US develops free trade agreements both regionally and bilaterally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitalism
  • Free Trade
  • Free trade agreement
  • Hegemonic stability
  • Hegemony
  • power
  • Realism
  • Regionalism
  • Seeking
  • WTO