روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی؛ چالش های بنیادین و امکانات پیشِ رو

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکترای علوم سیاسی

2 کارشناسی ارشد

چکیده

در این پژوهش، اهداف کلان دو کشور ایران و عربستان سعودی، مورد بررسی قرار می گیرد. از نظر نویسندگان، واکاوی روابط دو کشور با توجه به این اهداف که شکل دهنده ی سیاست خارجی آنها می باشد می تواند به ما در تبیین اهداف فوق کمک کند. در این پژوهش، ابعاد نظری شکل دهنده به ساختار ذهنیِ حاکم بر این روابط به صورت تحلیلی و برپایه ی استشهاد به وقایع گذشته ی روابط دو کشو ر، بدون تمرکز بر دوره ای خاص، مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش همچنین موانع ساختاری موجود که مانع بهبود روابط دو کشور می شود مورد توجه قرار می گیرد. در پایان میزان توانایی دو کشور در گذار از وضعیت تعارض و رقابت به همکاری و تعامل عقلانی پایدار در قالب نتیجه‌گیری مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN-SAUDI ARABIA RELATIONS: FUNDAMENTAL CHALLENGES AND OPPORTUNITIES AHEAD

نویسندگان [English]

  • Seyed Davood Aghaie 1
  • Hassan Ahmadian 2
چکیده [English]

In this research, the overal goals of Iran and Saudi Arabia will be studied. From the authors' point of view, examining the two countries relations that form their foreign policies, will help to illuminate those goals. In this research, theoretical dimension which forms the mindset that dominate these relations will be scrutinized in an analytical way and upon examples from the past realities in the relations between the two countries. We also will consider the structural obstacles found in the face of any improvement in the bilateral relations. In the conclusion we will regard the two country's ability to departure from conflict and rivalry to permanent rational cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Foreign Policymaking
  • Foreign Relations
  • Islamic Republic of Iran
  • Saudi Arabia