دوره و شماره: دوره 40، شماره 3، پاییز 1389 
2. خرد سیاسی در شاهنامه فردوسی مبانی و ساختارها

صفحه 21-40

حمید احمدی؛ مهدی مهدی حسنی باقری شریف‌آباد


8. هویت از منظر سازه انگاری متعارف و رادیکال

صفحه 133-150

عبدالله رمضان زاده؛ محمد صادق جوکار


14. گذار از رفریسم به رادیکالیسم (دهه 40 شمسی)

صفحه 241-260

مسعود غفاری؛ یوسف مزارعی؛ سپهدار صادقی


15. تأملی در اندیشه سیاسی عزیزالدین نسفی

صفحه 261-278

داود فیرحی؛ مهدی فدایی مهربانی


19. مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

صفحه 337-355

بهرام مستقیمی؛ نبی الله ابراهیمی