خرد سیاسی در شاهنامه فردوسی مبانی و ساختارها

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده

«خرد» را می‌توان مهم ترین مفهوم مطرح شده در شاهنامه فردوسی دانست. این مفهوم هنگامی که در عرصه اداره کشور و اعمال حکمرانان قرار می‌گیرد رنگ و بوی سیاسی می‌یابد و می‌توان از آن به عنوان «خرد سیاسی» تعبیر کرد. لازمه پرداختن به خرد سیاسی و جوانب و کارکردهای آن آگاهی از مبانی و ساختارهای آن است. این مبانی قابل استخراج از متون کهن ایران باستان که شاهنامه فردوسی تا حد زیادی متاثر از آنها می‌باشد، عبارت است از : 1- زمان، 2- فضا ـ مکان، 3- آفرینش، 4- بخت، 5- خیر و شر. مفاهیم یاد شده کلیت تفکر و اندیشه فردوسی و از جمله مهمترین آنها؛ خرد در مفهوم کلی و چند بعدی و سیال آن و خرد سیاسی را به معنای منش و شیوه اداره کشور شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL WISDOM IN FERDOWSI, S SHAHNAMEH PRINCIPALS AND STRUCTURES

نویسندگان [English]

  • hamid ahmadi 1
  • mehdi hasani 2
چکیده [English]

“wisdom” is the most important concept which is considered in ferdowsi,s shahnameh. . when this concept is entered the field of state administration and ruler,s acts, becomes political and can be interpreted as “ political wisdom “.What is necessary for engaging in political wisdom and its functions and aspects is awareness about its principals and structures. These extractable principles from iran ancient texts, which ferdowsi s shahnameh is largly influenced by them , are: 1- time 2- space and place 3- creation 4- chance 5- good and eril . mentroned concepts include ferdowsi,s general thought and rumination ; and as on example the most important of them is wisdom in broad sense and multi dimentional and its fluid and political wisdom for the way of state administrating .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdowsi
  • Political rumination in ancient iran
  • s shahnameh
  • wisdom political
  • wisdom political wisdom