بنیان‌های اخلاقی عدالت اجتماعی؛ بررسی انتقادی دو روایت وظیفه‌شناختی سازندگرا و بازنمودی

نویسنده

دانشگاه همدان، دکترای علوم سیاسی

چکیده

این پژوهش در پاسخ به پرسش از ادعاهای دو روایت از وظیفه‌گرایی قاعده‌نگر، شامل سازندگرا و بازنمودی در باب بنیان‌های اخلاقی عدالت اجتماعی، این فرضیه را مطرح می‌کند که هر یک از این دو روایت، به استلزامات منطقی وظیفه‌شناسی حق‌گرای خود وفادار نمانده‌ اند. روایت سازندگرا با پذیرش توافق‌گرایی قراردادی، ادعای بنیان‌گرایی خود را با چالش روبرو می‌سازد و با توجیه‌پذیرسازی نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی –آنگاه که به نفع همگان باشد- از وظیفه‌شناسی اخلاقی به سود غایت‌گرایی نفع‌طلبانه دست می‌کشد. و روایت بازنمودی، نهایتاً به ارزش‌های خاص و محلی فروکاسته می‌شود و با طرد عملی جهان‌شمولی، بنیان‌گرایی خردباورانه خود را همسو با غایت‌گرایی تفسیر می‌کند. این مقاله به رویارویی این دو روایت در محورهایی مانند منشاء ارزش‌های اخلاقی به طور کلی، و عدالت اجتماعی به طور خاص، بنیان‌گرایی، شمول‌گرایی و غایت‌گرایی این ارزش‌ها، تقدم حق یا خیر بر یکدیگر، شکل‌گیری هویت اخلاقی فرد، جایگاه و کاربرد مفهوم عدالت، و

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE MORAL FOUNDATIONS OF SOCIAL JUSTICE; CRITICAL CONSIDERATION ON TWO DEONTOLOGICAL NARRATIVES OF CONSTRUCTIONALISTIC AND REPRESENTATIONAL

نویسنده [English]

  • Mahdi Baratalipour
چکیده [English]

This scholarship in response to the question of claims of two narratives of rule-deontologicalism, including constructionalistic and representational to the foundations of social justice, introduce this hypothesis that each of two narratives have not adhere to the logical requirements of their own rightistic deontologism. Constructional narrative, accepting contract consesustualistic, confronts its own foundationalistic claims, and making just ability of whole give up of ethical deontologism of behalf utilitarianistic teleologism, and representational narrative, at last is reduced to specific and local values, and denying practically universalism, interprets its own rationalistic foundationalism along with teleologism. This article pays attention to these two narratives in topics like origins of moral values in general, and social justice in particular, founationalism, universalism and teleologism of these values, priority of right or good on another, formation of moral identity, placement and employment the justices concept and criteria of social criticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructionalistic Deontology
  • foundationalism
  • Representational Deontology
  • Social Justice
  • The Concept of Rights