عدالت اسلامی و گفتمان انتقادی در سیاست خارجی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکترای جغرافیای سیاسی

2 دانشگاه تهران،دکترای جغرافیای سیاسی

چکیده

اندیشه سیاسی اسلام که ساختار تئوریک نظام سیاسی ایران را صورت بندی می نماید متأثر از ارزش های توحیدی وجهان شمولی اسلام ومدعی صورت بندی وشیوه سازماندهی خاصی برای دست یابی به اهدافی متعالی است.از مهم ترین این ارزش ها اصل عدالت را باید نام برد که خداوند هدف از بعثت پیامبران (لیقوم الناس باالقسط)و تمامی انسان ها بویژه اهل ایمان برپاداشتن عدل و قسط اعلام می دارد.جمهوری اسلامی ایران دراصول متعدد قانون اساسی اجرای اصل عدالت درعرصه های مختلف داخلی وبین المللی رایکی از اهداف وآرمان های نظام اسلامی می داند. این اصل در سیاست خارجی به سیاستی انتقادی از سلسله مراتب ژئوپولیتیک قدرت در نظام جهانی، هنجارهای حاکم برسیاست بین الملل، نقش شورای امنیت درحفظ وضع ناعا دلانه موجود و جایگاه سازمان ملل و مواضع آن که جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورهای مستضعف را متأثر می سازد می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JUSTICE ISLAMIC AND IRAN FOREIGN POLICY

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishgahifard 1
  • Bahador Zarei 2
1
2
چکیده [English]

Political thought of Islam formulate theatrical structure of political system of Iran. It is impressed of monotheism values and disengaged of local and time conditions. Justice principle is one of the most important of this values according to it is specified emphatic of justice, aim of prophetic mission.
One of the goals of Islamic republic of Iran is execute of justice principal, both domestic and international areas. this principal in foreign policy include to critical policy to hierarchy of power Geopolitics in global system, dominant horms in international policy, role of security council in protection of cruelly situation of present ,position of united nations and its decisions that impressed Islamic republic of Iran and other poor countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Foreign Policy
  • Islamic Thought
  • Justice
  • Justice and Policy