بررسی رویکرد محمد حسین نائینی نسبت به مفاهیم و آموزه های جدید

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده

اندیشه و نظر نائینی در حوزه اصلاح طلبی و نو اندیشی دینی در شرایطی که جامعه ایرانی احساس عقب ماندگی می کند و خود را در مواجهه با اندیشه ها و شرایط قدرتمند غرب می بیند، قابل طرح است؛ در این وضعیت است که در جامعه ایران خصوصا در میان نخبگان از یک طرف خود را عقب مانده و از طرف دیگر غرب را پیشرفته می بینند. نائینی با نگاهی به وضع جامعه ایرانی و شرایط به اصطلاح «ملل متمدنه» به این اعتقاد می رسد که اندیشه هایی که باعث پیشرفت و تمدن در غرب شده در داخل منابع، تاریخ و اندیشه های اسلامی وجود دارد اما این غربی ها بودند که آنها را به کار بردند و از آنها استفاده کردند و در نتیجه به پیشرفت و ترقی و قدرت رسیدند. لذا نائینی روی کرد اصلاح طلبی و نواندیشی دینی را اتخاذ می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY ON MOHAMMAD HUSSEIN NAEINI'S APPROACH ABOUT MODERN CONCEPTS AND PRINCIPLES

نویسنده [English]

  • Abdurrahman Hasanifar
چکیده [English]

The thought of Naini- in the state of Iran's community back warding sense and faced to the powerful thoughts of West - is named in “the religious rethinking” or “reformist approach”. In this position in the community of Iran especially between elites who sense their society is back warded and the West is developted.Naeini is one of the persons that put forward some idea for Iranian society with his thinking bases and toward the new concepts and context that came from west. In this essay these ideas were studied for the sake of understanding the Naeini's approach. In this essay was seen that Naeini is successful, volunteer and modern thinker in recent Iran because of his method and his approach which is called osoligary.This method links between historical traditional and religious resources to new conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern concepts
  • Mohammad Hussein Naeini
  • Ossolion
  • political thought
  • recent Iran
  • religios rethinking