هویت از منظر سازه انگاری متعارف و رادیکال

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکترای روابط بین الملل

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری

چکیده

این نوشتار به بررسی چگونگی شکل گیری هویت و ماهیت وجودی آن در بین سازه انگاران متعارف و رادیکال می پردازد. سازه انگاری متعارف به دلیل تاکید بر نظریه ساختار یابی و نیز برخی مفروضات رئالیسم علمی از سوی سازه انگاران رادیکال متهم به ذات انگاری و پذیرش هویت پیشینی برای کارگزاران است. علاوه بر آن عدم توجه به گفتمانی بودن رابطه و نادیده گرفتن نقش قدرت در آن، دوگانه انگاری مدرنیستیِ خود/دیگری، فرض وجود دو کنشگر خردمند در «دیدار اول»، - که «خود»، پیش از تعامل «دیگری» را می شناسد- فرض یکپارچه بودن معنای « نشانه» ، فرض توانایی ترسیم رابطه علّی بین کنش خاص و معنای خاص و فهم تثبیت شده از هویت به عنوان یک متغیر در تبیین علّی، از دیگر نقد های سازه انگاران رادیکال است که در مقابل بر سیالیت و گفتمانی بودن هویت، توجه به ادعای این مقاله این است که علاوه بر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTITY ON MODERN AND RADICAL COSTRUCTIVISM

نویسندگان [English]

  • Abdollah Ramazanzadeh 1
  • Mohammad Sadegh Jokar 2
چکیده [English]

How configurating of identity and its existentiality between modern and radical constructivists would be surveyed in this written.
modern is indicted to essencialism and accepting the prior identity for agents by radical constructivists due to emphasize on structuration theory and some givens of scientific realism. Moreover paying no attention to relation discourse and disregarding power role on it, modern Twofoldism of self/other, existing of two intellectual actors at "first date"- which self knows other before interaction- accreting the meaning of sign, ability to draw a casual relation between special action and fixed mind of identity as a variable in casual indicating, are some of the other censures which were discussed by radical constructivists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • discourse relation and power
  • Identity
  • Postmodernism
  • poststructurism