بررسی تطبیقی انگاره های انسان شناسانه در ادبیات و تاثیر آن بر فرهنگ سیاسی (مورد فرانسه و انگلستان قرن 19)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکترای علوم سیاسی

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری

چکیده

می توان انتظار داشت تفاوت ها در نوع نگرش به ذات، تواناییها و خصوصیات بشری سویه هایی گوناگون را در فرجام یک نظام اندیشگی رقم زند و از همین رو آثار چنین مبانی را در بستر فرهنگ سیاسی جوامع نیز می توان جستجو کرد. نوع برداشت و تصور از محدودیت ها و توانایی های بشری و کیفیت سیرت و طبیعت انسانی، سوژه ها را در قبال موقعیت و وضعیت خود در هستی انسانی شان به بصیرتی می رساند که در نحوه ی تصمیم گیری و اندیشه ی آنان در قبال چگونگی عمل ورزی سیاسی اجتماعی شان جهت می بخشد. در جریان این تحقیق با مطالعه ی ده رمان شاخص فرانسوی و انگلیسی قرن نوزدهم و تحلیل محتوای انسان شناختی آنها، رد پای نوع نگاه ماهوی و برداشت از سرشت انسان و در عین حال توالی آن در زیست سیاسی اجتماعی مردمان این کشورها مورد مقایسه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE RESEARCH OF TWO ATTITUDE OF HUMAN BEING IN THE NOVEL AND ITS EFFECTS IN POLITICAL CULTURE (FRANCE AND ENGLAND 19 CENTURY)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Zibakalam 1
  • Seyed Mahdi Mirbod 2
چکیده [English]

It can be expected that variations in observance of nature, abilities and characteristics of human being will lead to diverse trends in a thinking system ending and thus such principles may be searched among different societies political culture. The way of understanding and appreciation of human being constraints and capabilities and the quality of human nature takes the subjects to a vision about their condition and situation in their human existence that can guide them through their decision making method and mind regarding social-political acting manners. During this research, by studying ten famous English and French novels written in 19th century and analyzing their content, the trace of human being and appreciation of man nature and simultaneously its continuity in social-political existence of these counties people will be compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bourgeoisie
  • Culture
  • Human
  • human essence
  • nature
  • Novel
  • Revolution