بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه های روابط بین الملل

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکتری روابط بین الملل

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری روابط بین الملل

چکیده

از آنجا که یکی از مهم ترین ابعاد نظریه های روابط بین الملل، بعد تحلیلی آن ها نسبت به سیاست خارجی است، هدف اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در این نظریه ها است، چرا که امروزه تصمیم گیرندگان این حوزه برای رسیدن به تصمیمات موفق و عقلانی باید به ارتباط ظریف میان نظریه و عمل دقت کنند و بتوانند علاوه بر فهم دقیق جایگاه سیاست خارجی در متون نظری از این متون تجویزاتی سیاست گذارانه و عملگرایانه را نیز استخراج کنند. در این مقاله، ابتدا نظریات سنتی روابط بین الملل از جمله واقعگرایی و لیبرالیزم، سپس دیدگاه‌های خرد، کلان و میانبرد و نهایتاً دیدگاه سازه انگارانه روابط بین الملل به عنوان نظریه ای جدید در خصوص سیاست خارجی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CONTRIBUTION OF FOREIGN POLICY IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORIES

نویسندگان [English]

  • Farhad Ataie 1
  • Elham Rasooli Sani Abadi 2
چکیده [English]

Having in mind that IR theories include FPA aspect, the main purpose of this paper is to examine the contribution of FPA in these theories. The necessity of this study become clearer when one acknowledges that FP makers should pay attention accurately to relationship between theory and practice in order to make successful rational decision in new complicated world. This enables them not only to have theoretical knowledge in FPA, but also extract some useful practical and policy – oriented prescriptions. In this article, through three sections, IR classic theories including Liberalism and Realism, micro, macro and middle – ground FP approaches and constructive IR theories are examined respectively. Finally the article concludes that IR theories are mutually constitutive and complementary, which means FP makers must avoid reductively relying on one of these theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Constructivism.
  • Foreign policy analyses
  • Liberalism Neorealism
  • Realism