بسترهای اندیشه‌ورزی در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی در دوره معاصر

نویسنده

دانشگاه امام خمینی، دکتری علوم سیاسی

چکیده

در سیر تحولات معرفتی در عرصة مطالعات علوم انسانی، مقولات اندیشه‌ای از جمله اندیشه سیاسی بر اساس گرایشهای کمتر انتقادی و بیشتر تقلیدی و متأثر از ورود ترجمه‌ای مباحث، بستر اندیشه‌ورزی سیاسی و اجتماعی از قوت کافی برخوردار نشده است. حتی پس از انقلاب اسلامی نیز تقسیم‌بندی قابل اطمینان نحله‌ها و آثار در حیطه اندیشه سیاسی شکل نگرفته است. این در حالی است که مقوله تولید علم و ضرورت نظریه‌پردازی که از اهداف استراتژیک نظام سیاسی محسوب می‌شود ، ضرورت اندیشه‌ورزی سیاسی و تأمل در مقدمه اندیشه سیاسی به‌صورت روشمند و با اتکاء به مبانی معرفتی و شرایط محیطی جامعه اسلامی را مورد عنایت نخبگان و دست‌اندرکاران قرارمی دهد. اما علی رغم شرایط و مقتضیات مناسب و تغییرات محیطی که موجب دگرگونی در سطح تقاضای جامعه شده است، همچنان طرح این سئوال اساسی مطمح‌نظر نخبگان و اندیشه‌ورزان قرار دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTELLECTUAL FOUNDATIONS IN CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE AND SOCIOLOGY

نویسنده [English]

  • Mohammad rahim Eyvazi
چکیده [English]

In the evolution of human knowledge in the humanities studies arena, subjects like political thought was based on less critical tendencies and was copied and affected by translations of humanities. So, their intellectual, Political and Social foundations are not very strong. Even after Islamic revolution, we can't find any reliable division of works and movements in the field of political thought. How ever, the Production of knowledge and the importance of creating theories, are the Strategic aim of the political system and because of its necessity in the Islamic Society, some elites study in this field. But in spite of appropriate conditions, requirements and changes at the level of social demand, proposing following essential question is welcomed by elites and intellectuals:
Why intellectual stagnation and evolution of thought in contemporary Iran prevent creative and up to date confronting with the concepts and discussions in "political thought?"

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • intellectual thought
  • Political Science. Sociology
  • political thought
  • Political thought.