بسترهای اندیشه‌ورزی در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی در دوره معاصر

نویسنده

دانشگاه امام خمینی، دکتری علوم سیاسی

چکیده

در سیر تحولات معرفتی در عرصة مطالعات علوم انسانی، مقولات اندیشه‌ای از جمله اندیشه سیاسی بر اساس گرایشهای کمتر انتقادی و بیشتر تقلیدی و متأثر از ورود ترجمه‌ای مباحث، بستر اندیشه‌ورزی سیاسی و اجتماعی از قوت کافی برخوردار نشده است. حتی پس از انقلاب اسلامی نیز تقسیم‌بندی قابل اطمینان نحله‌ها و آثار در حیطه اندیشه سیاسی شکل نگرفته است. این در حالی است که مقوله تولید علم و ضرورت نظریه‌پردازی که از اهداف استراتژیک نظام سیاسی محسوب می‌شود ، ضرورت اندیشه‌ورزی سیاسی و تأمل در مقدمه اندیشه سیاسی به‌صورت روشمند و با اتکاء به مبانی معرفتی و شرایط محیطی جامعه اسلامی را مورد عنایت نخبگان و دست‌اندرکاران قرارمی دهد. اما علی رغم شرایط و مقتضیات مناسب و تغییرات محیطی که موجب دگرگونی در سطح تقاضای جامعه شده است، همچنان طرح این سئوال اساسی مطمح‌نظر نخبگان و اندیشه‌ورزان قرار دارد؟

کلیدواژه‌ها