تأملی در اندیشه سیاسی عزیزالدین نسفی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکتری علوم سیاسی

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری

چکیده

این مقاله به بررسی آراء عزیز نسفی (تولد احتمالی در 596‌ هـ .ق) یکی از عرفا و فلاسفة قرن هفتم هجری می پردازد که در تلفیق عرفان و فلسفه در ایران بسیار موثر بود. وی علاوه بر طرح ایدة مراتبی بودن معرفت، مفهوم حرکت جوهری را نیز مطرح کرد که بعدها در مکتب اصفهان تداوم یافت. این مقاله نشان می دهد که چگونه تفکر عزیز نسفی به تأسیس اندیشة سیاسی بر مبنای اندیشة عرفانی در ایران منجر شد. چنین می نماید که این جریان در ایران تداوم یافت و به جریانی مسلط تبدیل شد. اندیشة سیاسی نسفی را می توان اندیشة سیاسی عرفانی نامید و بدین ترتیب مقاله حاضر به بررسی وجوه تأثیر پذیری اندیشة سیاسی ایرانی از آراء عرفانی نسفی دربار? امر سیاست می پردازد.

کلیدواژه‌ها