تأملی در اندیشه سیاسی عزیزالدین نسفی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکتری علوم سیاسی

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری

چکیده

این مقاله به بررسی آراء عزیز نسفی (تولد احتمالی در 596‌ هـ .ق) یکی از عرفا و فلاسفة قرن هفتم هجری می پردازد که در تلفیق عرفان و فلسفه در ایران بسیار موثر بود. وی علاوه بر طرح ایدة مراتبی بودن معرفت، مفهوم حرکت جوهری را نیز مطرح کرد که بعدها در مکتب اصفهان تداوم یافت. این مقاله نشان می دهد که چگونه تفکر عزیز نسفی به تأسیس اندیشة سیاسی بر مبنای اندیشة عرفانی در ایران منجر شد. چنین می نماید که این جریان در ایران تداوم یافت و به جریانی مسلط تبدیل شد. اندیشة سیاسی نسفی را می توان اندیشة سیاسی عرفانی نامید و بدین ترتیب مقاله حاضر به بررسی وجوه تأثیر پذیری اندیشة سیاسی ایرانی از آراء عرفانی نسفی دربار? امر سیاست می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE HESITATION ON POLITICAL THOUGHT OF AZIZ NASAFI

نویسندگان [English]

  • Davood Feirahi 1
  • Mehdi Fadaei Mehrabani 2
چکیده [English]

In general epistemology of nasafi is an intuitional wisdom . he speak regarding to six epistemologic esoteric abode that have a relation with ontology . inconclusion the epistemology make the ontologic station of wich people . on the base of one sentence from Imam sadiq , that say knowledge isn’t a thing that find in books or other papers , but knowledge is a Light of god that putting in the heart of faithful people , nasafi say that knowledge is like a light . wayfarer should wander on the path or rays of this light . really the wandering of light is reaching of wayfarer to knowledge .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Genostic politic
  • Ontology
  • Perfect Man
  • wayfaring