چالش های نظریه جان دیویی دربارة دموکراسی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه علامه طباطبایی، دکتری فلسفه

چکیده

دموکراسی مهم ترین عنصر در تفکر دیویی است. در این مقاله ضمن توصیف نظریه دیویی چالش های موجود در این نظریه بررسی می شود: یکم، دیویی هیچ استدلال فلسفی بر این اعتقاد خود که «دموکراسی یک ایده آل اخلاقی است»، ارائه نداده است. دوم، اگر برتری دموکراسی بر سایر شیوه به روش پسینی آشکار شده پس این ایده را نمی توان به آینده تعمیم داد و می توان آن را نقد کرد و روش ها یا نظام های دیگری را فرض کرد. سوم، حتی در صورت برقراری دموکراسی، از آنجا که برقراری شرایط مشابه برای همه انسانها امکان پذیر نیست، ظرفیت عقلانی آنها برای حکم کردن مشابه نخواهد بود. چهارم، دیویی در نظریه خود از عناصر غیرعقلانی در تصمیم گیری اعضای جامعه غفلت کرده است. سرانجام از آنجا که او شناخت مطلق را انکار می کند تلاش او برای بنای کردن یک جامعه دموکراتیک فاقد اساس عقلانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CHALLENGES OF JOHN DEWEY,S THEORY ON DEMOCRACY

نویسندگان [English]

  • Azam Ghasemi 1
  • Hamidreza Ayatollahy 2
چکیده [English]

Democray is the most importantn element in Dewey’s thought. In this paper Dewey’s theory on democray will be evaluated, furthermor some challenges are ascrbed to it: first, Dewey has not presented any philosophical argument about his idea: “Democracy is a moral ideal”. Second: if it is known by a posteriori method that Democracy is the best, this idea can not be generalized to future, so it could be critized and we can assume other methods or systems. Third: because of the imposibilty of the assuming of similar conditions for all peple, the capacity of doing rational judgment will not similar in spite of constituting democracy. Forth: Dewey has neglected of irrational elements in members of society devisions in his theory. Finally, since he denies that we can know the absolute, the attempt to establish the morally organized democratic society is so vaguely pictured by him, without necessary rational foundation

کلیدواژه‌ها [English]

  • /
  • Democracy
  • Dewey
  • Dewey. . ...
  • Ethics