سیاست گذاری اتحاد راهبردی در توسعه منطقه ای

نویسنده

دانشگاه تهران، دکتری علوم سیاسی

چکیده

این مقاله الگوی اتحاد راهبردی را به عنوان یکی از رویکردهای توسعه منطقه ای و منطقه گرایی جدید مورد کنکاش قرار می دهد. گرایش به سوی رویکرد سیاست گذاری اتحاد راهبردی، مشارکت شرکت های چندملیتی با اقتصاد ملی و منطقه ای است. این امر در راستای توسعه اقتصاد جهانی و افزایش ظرفیت اقتصاد سرمایه داری انجام گرفته است. این مجموعه ها توانسته اند شبکه های تولید جهانی را در مناطق در حال توسعه فعال کرده و به این ترتیب، سرمایه های منطقه ای را تولید نمایند که شامل موضوعاتی همانند فنآوری، منابع انسانی و سرمایه اجتماعی است. این نکته نشان می‏دهد که سرمایه گذاری مالی بدون توجه به مولفه های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی شکل نمی گیرد. کشورهایی که توسعه منطقه ای را تجربه نموده اند، شاهد به کارگیری روش های سازمان یافته ای در سیاست گذاری توسعه اقتصادی بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STRATEGIC COALITION POLICY MAKING FOR REGIONAL DEVELOPMENT

نویسنده [English]

  • Abbas Mosallanejad
چکیده [English]

Strategic coalition is a model for Regional Development and New Regionalism. in this process, Multinational corporation has basic role for Economic partnership with national and regional countries. This trend have been for in Formed Free Trade Association situation.
Regional organizations and frameworks can help determine the perceived regional and global development. Global framework activities is on all level; macro – Regional, trans regional and global . It has been the growth of bilateral agreement.
This complexity increasingly coherent in regional economic and social co operation, and hence it is some times difficult to disaggregate the regional from the global. Financial and trade world framework impact on the structure and general development of the global system in varions way. For example, the deeping of ast asian regionalism over recent years has significantly contributed to the global trend of regionalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic frame work
  • Financial planning
  • Industrial Development
  • Investment
  • new regionalism
  • Strategic coalition