بازاندیشی انتقادی نظریه فردگرایی لیبرال

نویسنده

دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پس از فروپاشی اردوگاه ایدئولوژی افراطی چپ یعنی کمونیسم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی ـ که این شکست را باید در امتداد فروپاشی اردوگاه ایدئولوژی افراطی راست یعنی فاشیسم در نیمه قرن بیستم دانست ـ اردوگاه ایدئولوژیک راست میانه یعنی لیبرالیسم به رهبری کشورهای صنعتی جهان در راستای عصر جهانی شدن این پیروزی را جشن گرفت و در این میان، نظریات اقتصادی ـ سیاسی این اردوگاه بر محور نظریه فردگرایی به نوعی در همسو کردن سایر جریانات فکری میانه معتدل حول محورهای بازار آزاد جهانی، دولت حداقل، آزادی‌های اساسی و حقوق بشر جزمیت یافت. این مقاله با تأکید بر نظریه فردگرایی سعی دارد تا ضمن ارائه تصویری بی‌طرفانه از این نظریه در سه بُعد مادی، معنوی و اجتماعی، عمده دیدگاه‌های فرد محورانه، رفاهی و منافع فردی را در اندیشه فردگرایی به همراه سوگیری‌های این نظریه نسبت به آزادی، دموکراسی، کثرت‌گرایی، ناسیونالیسم، فمینیسم و ایدئولوژی مورد بازاندیشی انتقادی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CRITICAL RETHINKING OF THE LIBERAL INDIVIDUALISM THEORY

نویسنده [English]

 • Mohammad Tohidfam
چکیده [English]

After the collapse of the left extreme ideological camp (communism) in leadership with soviet union in 90’s; That must be consider along the collapse of the right extreme ideological camp (fascism) in the mid of twentieth century; the middle right ideological camp (liberalism) in leadership of industrial world countries, to celebrate this victory along with globalization age. In the meantime, political – Economic theories of this camp with individualism theory wanted to gather other moderate ideologies around centers of global free market, minimal state, fundamental freedoms and human rights.
This article with emphasizing on individualism, want to create an neutral image from this theory in three dimensions of materialistic, psychological and social basis of individualism. Then wanted to have a critical rethinking to all individualistic views such as individual benefits and welfare state together with all it’s taking sides related to freedom, democracy, pluralism, nationalism, feminism and ideology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Democracy
 • feminism
 • Freedom
 • Individual benefits
 • Individualism
 • Liberalism
 • Libertarianism
 • Nationalism
 • Pluralism
 • Welfare State