دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، فروردین 1390 
سیاست خارجی ایران در دوران هخامنشیان

صفحه 229-249

محسن مدیر شانه چی؛ حسین محمدی خشتی


نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم

صفحه 251-270

بهرام مستقیمی؛ روح الله قادری کنگاوری


علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی

صفحه 335-347

احمد نقیب زاده؛ سلمان صادقی زاده