هویت، قومیت و سیاست خارجی در خاورمیانه

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

طی دهه‏های اخیر، سیاست خارجی دولت های خاورمیانه‏ای عمیقاً از رشد هویت‏های قومی و مذهبی در این منطقه تأثیر پذیرفته، در حالی که رهیافت رئالیسم همچنان منطق حاکم بر تحلیل سیاست در خاورمیانه باقی مانده است. این مقاله در قالب رهیافت سازه‏انگاری به تحلیل نقش متغیر نوظهور هویت قومی بر سیاست خارجی دولت ها در خاورمیانه می‏پردازد و بر تفکیک‏ناپذیری حوزه سیاست داخلی و مسائل آن، مانند سیاست قومی از سیاست خارجی این دولت ها و تأثیرپذیری آنان از مؤلفه‏های معنایی و هویتی تأکید دارد.
طی دهه‏های اخیر، سیاست خارجی دولت های خاورمیانه‏ای عمیقاً از رشد هویت‏های قومی و مذهبی در این منطقه تأثیر پذیرفته، در حالی که رهیافت رئالیسم همچنان منطق حاکم بر تحلیل سیاست در خاورمیانه باقی مانده است.

کلیدواژه‌ها