تاثیر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مولفه های سیاسی حاکمیت ملی با بررسی موقعیت ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

فرایند جهانی شدن در حوزه‌های فنی و تکنولوژیک، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قابل مطالعه است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیرات تحولات ناشی از ظهور و گسترش تکنولو‍‍ژی های اطلاعاتی ارتباطاتی (بخشی از حوزه‌ی فنی و تکنولوژیک) بر مولفه‌های سیاسی حاکمیت ملی است. به این منظور این سوال طرح شد که «ظهور و گسترش تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی چه تاثیری بر مولفه‌های سیاسی حاکمیت ملی وارد کرده است؟» به عبارت دیگر با ظهور و گسترش تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی چه تغییری در قدرت و جایگاه دولت-ملت ها، ماهیت حکومت ها و مفاهیم امنیت و قدرت صورت گرفته است؟ با بررسی رویکردهای نظری مختلف، فرضیه پژوهش صورتبندی شد، تغییر نقش دولت و تضعیف آن، گسترش و تقویت دموکراسی و نرم افزاری شدن مفهوم امنیت و قدرت تحت تاثیر تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی به تاسی از فرضیه پژوهش نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES ON POLOTICAL COMPONENTS OF NATIONNAL SOVEREIGNTY; SURVEY THE POSITION OF IRAN

نویسندگان [English]

  • Masood Ghaffari 1
  • Mohammad Lalalizadeh 2
چکیده [English]

Globalization can be studied is in the extents of technologic, economic, political and cultural. The aim of this paper is survey effect of Information & Communications Technologies (part of the technical and technologic area) on the political component of national sovereignty. For this purpose, this question were designed that "the emergence and expand of Information & Communications Technologies what have affected the political component of national sovereignty?" In other words, with the emergence and spread of Information & Communications Technologies what change in power and status of state - nations, nature of governments and the concepts of security and power have been done?
With the survey of different theoretical approaches, the research hypotheses was changing role of state and weaken it, expand and strengthen democracy and the concept of software security and power being affected by new information and communications technologies according to the Hypothesis was shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Globalization
  • Information & Communications Technologies
  • Iran
  • political components of national sovereignty