تاثیر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مولفه های سیاسی حاکمیت ملی با بررسی موقعیت ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

فرایند جهانی شدن در حوزه‌های فنی و تکنولوژیک، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قابل مطالعه است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیرات تحولات ناشی از ظهور و گسترش تکنولو‍‍ژی های اطلاعاتی ارتباطاتی (بخشی از حوزه‌ی فنی و تکنولوژیک) بر مولفه‌های سیاسی حاکمیت ملی است. به این منظور این سوال طرح شد که «ظهور و گسترش تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی چه تاثیری بر مولفه‌های سیاسی حاکمیت ملی وارد کرده است؟» به عبارت دیگر با ظهور و گسترش تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی چه تغییری در قدرت و جایگاه دولت-ملت ها، ماهیت حکومت ها و مفاهیم امنیت و قدرت صورت گرفته است؟ با بررسی رویکردهای نظری مختلف، فرضیه پژوهش صورتبندی شد، تغییر نقش دولت و تضعیف آن، گسترش و تقویت دموکراسی و نرم افزاری شدن مفهوم امنیت و قدرت تحت تاثیر تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی به تاسی از فرضیه پژوهش نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها