درآمدی بر اندیشه سیاسی اسماعیلی (با تاکید بر دولت اسماعیلیان نزاری ایران)

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

" اختلاف در جانشینی"مهم‌ترین عامل شکاف در میان شیعیان بوده است و شکل گیری فرقه اسماعیلیه از این عامل مهم ناشی می‌شود. این فرقه نقشی مهم در حیات سیاسی _ اجتماعی مسلمانان داشته و از زاویه تحلیل سیاسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ایده مقاله این است که مفهوم مرکزی یا دال برتر گفتمان سیاسی اسماعیلیان مفهوم "امام" است به‌گونه‌ا‌ی که همه مفاهیم دیگر و دال های حاشیه‌ای در ارتباطی "التفاتی" با آن قرار دارند و به اعتبار آن اهمیت می یابند. امام اسماعیلی به اعتبار هر عصری و مصلحت گفتمان سیاسی حاکم گاه غایب بوده و گاه حاضر، آنچه که مهم است و تغییرناپذیر، حرمت فرامین امام است که به جهان اسماعیلیان معنا می‌بخشد. نگارنده کوشیده است با نگاهی پدیدارشناسانه، تصویری از کلیت فکر سیاسی اسماعیلی را ترسیم کند و ارتباط آن را با مفهوم امام که عنصر بنیادین آن است، بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTRODUCTION TO THE POLITICAL THOUGHT OF ISMAILIS

نویسنده [English]

  • Habib Ollah Fazeli
چکیده [English]

"Disagreement over succession" has been the deciding factor in divergence among Shiites, and led to the formation of Ismaili sect. Although this sect has played an influential role in the muslim socio-political life, little work has been done to analyze it from a political perspective.
This article suggests that the concept of "Imam" is the nodal point of the Ismaili political discourse, and all the other concepts and subsidiary signifiers bear an "intentional" relation to it and gain importance due to it. Depending on the time necessities and the expediency of the dominant political discourse, the Ismaili Imam was either absent or present. On no conditions, however, should his decrees which give meaning to Ismaili cosmos be disregarded.
Adopting a phenomenological approach, this article aims to give a general view of the Ismaili political thought and explore its relationship with the constituent concept of Imam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmology
  • exegesis
  • Imam
  • Nizari political thought.
  • The creed of instruction