سیاست خارجی ایران در دوران هخامنشیان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

حکومت هخامنشیان در سال 550 ق م با سقوط دولت ماد به دست کورُش بزرگ تأسیس شد. از همان نخستین نبردی که به سقوط مادها منجر شد، اساسی ترین اصل سیاست خارجی و داخلی کورُش یعنی تسامح و مدارا پایه گذاری شد. پادشاهان بعدی کمابیش این سیاست را ادامه دادند. کمبوجیه، سیاست توسعة ارضی پیش گرفت و پس از تسخیر مصر همان سیاست ملایم پدرش را دنبال کرد. داریوش بزرگ سیاست تسامح و مدارای سَلَف خویش را به یک دکترین سیاسی تبدیل و تلاش کرد با روش های مسالمت جویانه به اهداف خود برسد. در پی حملات خشایارشا به یونان اتحادیة دِلُس به رهبری آتن شکل گرفت. اردشیر اول در قبال یونانی ها سیاست صبر و مماشات و داریوش دوم و اردشیر دوم سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن پیش گرفتند. سرانجام با حملات مقدونی ها در زمان داریوش سوم، آفتاب عمر امپراتوری معظّم هخامنشی غروب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IRAN’S FOREIGN POLICY IN THE GOVERNMENT ACHAEMENIDS

نویسندگان [English]

 • Mohsen Modir Shanechi 1
 • Hossein Mohammadi Kheshti 2
1
2
چکیده [English]

Achaemenian's imperia (government) were established in 550 B.C, by the Median crash, by Cyrus the great. By the first battle that redounded to Median crash, Cyrus' basic theory in internal and external diplomacy, it means, "tolerance and forbearance" was founded. Kings were nearly next to this policy. Campuses followed the territorial expansion policy and after the capture of Egypt followed his fathers soft policy. Darius transformed "tolerance and forbearance" to political doctrine and endeavored to the methods peaceful ways to reach his goals.
Following the attacks Xerxes to Greece Delos confederacy led by Athens, was formed. First Artaxerxes followed the consistency and patience policy. Second Darius and Second Artaxerxes adopting the policy "divide and rule". Finally, with Macedonian attacks on Darius III, Achaemenid Empire sun life, fell.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Achaemenids
 • Artaxerxes
 • Cyrus the great
 • diplomacy
 • Foreign Policy
 • Great Darius
 • Tolerance and forbearance
 • War
 • Xerxes