جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نحوه نگرش امام خمینی به مساله حکومت و نظام سیاسی و تاثیر دیدگاه سنتی یا مدرن بر نگرش ایشان همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ به طوری که برخی نگرش امام به دولت را سنتی و برخی دیگر مدرن می‌دانند. برای بررسی دقیق نگرش امام در این خصوص، یکی از بهترین شیوه‌ها، بررسی موضع امام درباره ارکان و عناصر اصلی تشکیل دهنده "دولت مدرن" یعنی حاکمیت، حکومت، سرزمین و ملت است. این بررسی جامعیت و برتری دیدگاه امام نسبت به دیدگاه غربی را نشان داده است.
نحوه نگرش امام خمینی به مساله حکومت و نظام سیاسی و تاثیر دیدگاه سنتی یا مدرن بر نگرش ایشان همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ به طوری که برخی نگرش امام به دولت را سنتی و برخی دیگر مدرن می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE COMPREHENSIVENESS AND PRIORITY OF IMAM KHOMEINI'S THOUGHT ABOUT THE STATE BASES TO "MODERN STATE" THOUGHT

نویسندگان [English]

  • Mostafa Malakootian 1
  • Meysam Tahery Bon Chenari 2
1
2
چکیده [English]

The thought and viewpoint of Imam Khomeini about government and political system and the impacts of traditional or modern viewpoints on his thought always has been important for scientists and theory makers.
For accurate understanding of imam's thought, one of the best ways is surveying imam khomeini's viewpoints about the bases and essential elements of the "Modern state": sovereignty, government, territory and nation.
This survey pointed out to the comprehensiveness and priority of imam's thought to the west scientist,s viewpoints about the bases of state.
The thought and viewpoint of Imam Khomeini about government and political system and the impacts of traditional or modern viewpoints on his thought always has been important for scientists and theory makers.
For accurate understanding of imam's thought, one of the best ways is surveying imam khomeini's viewpoints about the bases and essential elements of the "Modern state": sovereignty, government, territory and nation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expediency
  • Modern state
  • nation
  • Sovereinty
  • Territory
  • Tradition