تأثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه¬ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به تشدید جریانات بنیاد گرا در دهه های اخیر بالاخص در جوامع اسلامی، هدف این مقاله بررسی و تحلیل تاثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر رشد جریانات بنیادگرا در مصر است. این پژوهش درصدد پاسخ دادن به این سوال است که بحران اجتماعی به عنوان متغیر اصلی و جهانی شدن به عنوان عامل تشدید کننده چه تاثیری در ظهور بنیادگرایی در مصر داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مجموعه بحران های اجتماعی و جهانی شدن علت اصلی ظهور بنیادگرایی در جوامع مسلمان و در مطالعه ی موردی مصر است . بدین منظور در مقدمه به طرح مسئله، چارچوب نظری، تعاریف و مفاهیم و سپس تاثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر پرداخته شده است. در آخر نتیجه گیری و جمع بندی بحث ارائه می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYZING EFFECT OF SOCIAL CRISES AND GLOBALIZATION ON EMERGENCE OF FUNDAMENTALISM IN EGYPT

نویسندگان [English]

  • S. Ahmad Movassaghi 1
  • Nesa Zahedi 2
1
2
چکیده [English]

Considering increment in fundamentalism movements in recent decades, especially in Islamic society, objective of this work is to survey and analyzing effect of social crisis and globalization on development of fundamentalism movements in Egypt. This assay is up to answer that what is the role of social crisis as major variant and globalization as intensifier on emergence of fundamentalism movements in Egypt? The hypothesis is that a set of social crisis and globalization are the major factors in emergence of such movements in Islamic society and Egypt. To this end we’ve presented the issued in abstract, then we have worked on discuss theoretical frame and definitions and meaning, and then we will work on the effect of social crisis and globalization on emergence of fundamentalism in Egypt. And finally we will finish with conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Crisis
  • Egypt
  • Fundamentalism
  • Globalization