ماهیت سیاسی دولت پهلوی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

چکیده

یکی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی سیاسی هر جامعه ای، ماهیت دولت در آن جامعه است. دولت‌ها ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گوناگون دارند. در این نوشتار ماهیت سیاسی دولت در ایران دوره پهلوی از نظر میزان گذار به دموکراسی بررسی می شود. هدف از بررسی ماهیت سیاسی دولت آن است که چگونگی اعمال حاکمیت مردم و تعامل میان شهروندان و حاکمیت روشن شود. با این رهیافت، پرسش اساسی این است که ماهیت دولت در ایران دوره پهلوی در چارچوب چه گفتمان یا خرده گفتمان شکل می گیرد؟ فرض نگارنده آن است که نوع رابطه میان مردم و حاکمیت نقشی تعیین کننده در ماهیت سیاسی نظام از نظر میزان گذار به دموکراسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL NATURE OF PAHLAVI STATE

نویسنده [English]

  • S. M. Mosavi
چکیده [English]

One of the basic subjects in political sociology of every society is the nature of stat in that society.
The states have different economical social culture and political nature.
The essay studies the political nature of the state in studies the political nature of the state in iran during Pahlavi period , from the view point of transition to democracy.
The aim of study the political nature of the state here is to example the implementation of peoples sovereignty and the interaction between citizen and government.
The basic question in this approach is to illuminate that the political nature of the state in Pahlavi`s period in iran in that what discourse or semi-discourse frame works shapes.
The author`s hypothesis is that the type of relation between people and government has determining role in political nature of the system from the view point of transition to democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • ....
  • authoritrain-bureacratic state
  • autocrat state and rentier authoritarian state
  • Democratization