نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مقوله ی باورها و ارزش های دینی همواره یکی از محورهای مهم و تکوینی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نیز تبلور آن در عرصه ی تصمیم گیری بوده است. با درک این مهم، پژوهش حاضر ضمن در نظرگیری هویت اسلامی به عنوان عنصر احیا شده در کشورهای آسیای مرکزی و نیز عدم توانایی در ایفای نقش سازنده بوسیله این هویت در تامین منافع ملی ایران،این سوال را فراروی خویش می بیند که چرا این هویت نتوانسته واجد کارایی درخور و قابل ملاحظه باشد؟ ادعای این نوشتار این است که فرهنگ سیاسی پیشینی و بحران هویت در سطح واحد و نیز مداخله قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تاکنون مانع از بسط همگرایی میان ج.ا.ایران با کشورهای آسیای مرکزی از رهگذر هویت اسلامی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NEW PUBLIC DIPLOMACY: CONCEPTUAL AND PRACTICAL FRAMEWORK OF THE ROLE OF RELIGIOUS IDENTITY IN IRAN AND CENTRAL ASIA,S INTEGRATIONS

نویسندگان [English]

  • Bahram Akhavan kazemi 1
  • Fariborz Arghavani Pirsalami 2
چکیده [English]

With success of Islamic Revolution of Iran in 1979, the category of religious belifes and values converted to one of the most important and constitutive principles in Iran s foreign policy that reflected in decision-making sphere. This article with concerning Islamic identity as a revival fragment in central asia and it,s inability to play constructive role in Iran,s national interest securing, seeks answer to the question: why religious identity couldn’t play a fit role between Iran and Central Asia? This written with separating between micro and structure levels argues:” pre-political culture and identity crisis in micro level and regional, transregional actors interventions in Central Asia in structure level are most obstacles in cooperation between Iran and Central Asia on basis of religious identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Cooperation
  • Foreign Policy
  • Identity Crisis
  • Iran
  • Religious identity