دوره و شماره: دوره 41، شماره 3، مهر 1390 
جهانی شدن و القاعده

صفحه 171-188

مهدی عباس زاده فتح آبادی


دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

صفحه 189-203

فرهاد عطایی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ نبی الله ابراهیمی


بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه

صفحه 321-340

سید احمد موثقی؛ مسلم کرم زاده


بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی

صفحه 359-377

علی اکبر نیکواقبال؛ حسین پوزش شیرازی؛ اباذر براری