تأثیر حضور آمریکا در حوزۀ خزر بر منافع جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1991/1370 فرصت های اقتصادی قابل توجه در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داد. به همین دلیل ایران با اتخاذ سیاستی عمل گرایانه در منطقه ای که اقتصاد بیشترین زمینه را برای همکاری های دوجانبه و چند جانبه فراهم کرده بود، درصدد بهره برداری از این شرایط برآمد؛ اما اهمیت سیاسی، اقتصادی و استراتژیک این منطقه موجب جلب توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و حضور آنها در حوزه خزر شد. این شرایط، چالش ها و تهدیدهایی را به ویژه از سوی آمریکا، قدرتمندترین بازیگر این منطقه، متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد. نوشتار حاضر با هدف بررسی این چالش ها و تهدیدها به این پرسش اصلی که "اهداف و منافع آمریکا در حوزه خزر چه تأثیراتی به لحاظ اقتصادی و امنیتی بر منافع ایران در این منطقه داشته است؟" پاسخ می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACTS OF US PRESENCE IN CASPIAN BASIN ON IRAN’S INTERESTS

نویسنده [English]

  • Ommolbanin Chaboki
چکیده [English]

The Collaps of Soviet Union shaped a new security, political and economic zone. The emerging vaccum facilitated US entrance into the regional and led to the shaping New Great Game.Players have had effects on Islamic Republic of Iran’s interests.This article surveys the impacts of US objectives in the Caspian region on IRI security and economic interests.The hypotheses are:
- The presence of US in Caspian basin has challenged Iranian economic interests in this region.
- US policy in the Caspian basin, has threatened Iran’s security and caused IRI emphasize on security in foreign policy and follow Russian’s policy in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian region
  • Constructivism
  • Economic Interests
  • Iran
  • security
  • US