ایالات متحده آمریکا در میدان مغناطیس صهیونیسم مسیحی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات منطقه¬ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

.
دولت صهیونیستی که به عنوان دولتی کارگزار در منطقه خاورمیانه ایجاد شد، پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خویش در نبرد سی و سه روزه لبنان و بیست و دو روزه غزه با چالش‌های جدی در جامعه آمریکا مواجه شد که از آن جمله پرسش از چرایی و علت حمایت این کشور از دولت صهیونیستی، علی‌رغم ناتوانی این رژیم در دستیابی به اهداف تعیین شده بود. در پاسخ به این پرسش، برخی پژوهشگران به محافظه‌کاران، یهودیان آمریکا و صهیونیست‌های مسیحی به عنوان اضلاع سه‌گانه مؤثر در حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی اشاره کرده‌اند. بدین ترتیب، نگارندگان این سطور با فرض بر اطلاع پژوهشگران ایرانی از دو ضلع نخست - یعنی محافظه‌کاران و یهودیان آمریکا - کوشیدند تا ضمن بررسی کارکردهای صهیونیسم مسیحی در دو عرصه سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا به بررسی فعالیت های پاره‌ای از مهم‌ترین سازمان‌های صهیونیسم مسیحی در این کشور بپردازند.

کلیدواژه‌ها