ریشه های ایدئولوژیک تروریسم

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم¬شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله هدف کشف علتی جدید برای تروریسم و یا تقلیل عوامل گوناگون این پدیده اجتماعی به صرف یک مسئله ایدئولوژیک نیست، بلکه نشان خواهیم داد چگونه یک ساختار نظری می‌تواند به سازماندهی نظامی از رفتارها و تنش ها یاری رساند و چگونه این نظام در رسیدن به اهداف شکل‌یافته کاربرد می‌یابد. تروریسم رفتاری هدف محور است و تروریست ها افرادی با رفتارهای حساب شده در جهت اهدافی خاص هستند. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که تروریست‌ها جانیانی دیوانه یا دارای شخصیت منحرف و یا متأثر از شرایط اقتصادی نامناسب نیستند. افراد در پی پذیرفتن یک ایدئولوژی موجه و هماهنگ با شرایط خود به یک گروه می‌پیوندند، در پی یک روند هویت‌یابی و پذیرش اهداف و آرمان های گروه، وسایل تحقق اهداف از سوی گروه در اختیار آنها گذاشته می‌شود؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDEOLOGICAL ROOTS OF TERRORISM

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahami 1
  • Azar Alinezhad 2
1
2
چکیده [English]

Terrorism is a violent action with special features; terrorists are different than other criminals too and it is not possible to judge them as crazy criminals or a person with deviant character or someone who is affected by the inappropriate financial circumstances. Terrorists are individuals with planed acts faced to the specific aims which are prompted by the ideological motives. In this thesis, we are not superseded to detect new reasons in the terrorism or a way to decrease its different causes as an ideological case, but we want to show how a theoretic structure can help organizing a system of acts and anxieties, and how this system will be useful in fulfilling specific aims.Terrorism is a violent action with special features; terrorists are individuals with planed acts faced to the specific aims which are prompted by the ideological motives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideological choice
  • Ideological extremism
  • Ideology
  • terrorism
  • Unconventional terrorist violence