تحلیل تئوری امت در قلمرو جغرافیای سیاسی اسلام

نویسنده

استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مفاهیم اساسی در اسلام و قرآن نظریه امت است. این مفهوم بر آمده از اندیشه سیاسی اسلام در بر گیرنده مفاهیمی چون قوم، قبیله، عشیره، گروه های نژادی و نیز ملت با عناصر قوام بخش ارزش های آسمانی مذهب تحت رهبری پیامبر و سپس جانشینان آن اطلاق می شود. نظریه امت در اندیشه جغرافیای سیاسی اسلام ابتدا منحصر به جامعه مسلمانان نبود و غیر مسلمانان را نیز شامل می شده و بر خاسته از ایدئولوژی اسلامی با ملی گرایی فرا آمده از ارزش های عرفی انسان گرایانه در سرشت و اهداف در تضاد با یکدیگرند. در جهان اسلام ملی گرایی نقشی قابل توجه در ساخت شبه دولت های فاقد ملت نداشته است. می توان یکی از دلایل آن را تأثیر ارزش های جهان گرایی اسلام در فرایند امت سازی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN ANALYSIS OF ‘UMMA’ THEORY IN POLITICAL GEOGRAPHY OF ISLAM

نویسنده [English]

  • Bahador Zarei
چکیده [English]

One potentially basic concept in Islam, as a religion, as reflected in the Glorious Qur’an , is the theory of ‘Umma’ (community of Muslims).This concept that has been stemmed from Islam's political Doctrine refers to features such as: tribe, clan, racial groups as well as a nation with stabilizing elements of religion's celestial values under the leadership of one prophet and those who succeeded him. The theory of ‘ Umma’ as far as Islam's political- Geographical Doctrine is concerned was not primarily restricted to Muslim communities, but also contains non- Muslims. The theory of ‘Umma’ as arisen from Islamic ideology contrasts with nationalism originally emanated from humanistic common law values. In Islam's world, nationalism played no noticeable role in the construction of without nations’ pseudo- states, one obstacle which is the effect that Islam's universality values in the process of ‘ Umma building’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Islam’s political geography
  • nation
  • na tionalism
  • the Glorious Qur’an