جهانی شدن و القاعده

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این مقاله رابطه بین دو پدیده جهانی شدن و القاعده بررسی می شود. نویسنده معتقد است القاعده به مثابه جنبشی تروریستی ضدجهانی شدن در واکنش نسبت به سلطه آمریکا در سطح جهانی به ویژه کشورهای مسلمان شکل گرفته است. در ضمن این جنبش از جهتی نیز از ابزارهایی که جهانی شدن در بعد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در اختیار آن قرار داده به نحو احسن بهره برده است. در این پژوهش ابتدا پدیده جهانی شدن و آثار، پیامدها و مقاومت‌ های در برابر آن تشریح می شود. سپس به شرایط جهان اسلام در عصر جهانی شدن اشاره شده و نگرش کل جهان اسلام و عرب در باره جهانی شدن بررسی قرار می شود. مبحث پایانی نیز به تشریح رابطه بین جهانی شدن و تروریسم ضدآمریکایی القاعده اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GLOBALIZATION AND AL-QAEDA

نویسنده [English]

  • Mehdi Abbaszadeh Fathabadi
چکیده [English]

This research is based on explaining the relationship between globalization and al-qaeda. Author believes that al-qaeda as an anti-globalization terrorist movement does its activities against the U.S hegemony over the world especially Muslim world. From the other perspective al-qaeda uses professionally the globalization tools like information technology. Describing globalization and reactions against it, composes the first part of the article. Then author explains the conditions of Islamic countries in the era of globalization and also Muslim views about globalization. The last part is devoted to explaining the relationship between globalization and al-qaeda terrorism against U.S as the leader of globalization project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-Qaeda
  • Globalization
  • Islam
  • terrorism
  • United States