استعاره‌های دولت در فقه سیاسی معاصر شیعه

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تفکر استعاری بدین معنی است که مجموعه ای از روابط ساختاری که معمولاً در یک حوزه شناخته شده و کاربرد دارد؛ در حوزه ای دیگر نیز اعتبار شود و به کار رود. استفاده از استعاره یکی از روش های آفرینش و خلاقیت در اندیشه سیاسی است و اندیشمندان مسلمان نیز از کاربست‌های استعاره در فقه و فلسفه سیاسی به طور مصرح یا ضمنی، استفاده کرده‌اند. استعاره‌های «عبد و مولی»، «وقف»، «قضا و محکمه» و نیز استعاره شبان، راه، بدن، اجاره یا ارباب رجوع، از جمله استعاره هایی هستند که در تبیین نظام سیاسی در اسلام معاصر اهمیت بسیار داشته و برخی نیز از یک صد سال تاکنون وارد قانون اساسی ایران شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

METAPHORS OF STATE IN SHI'ITE CONTEMPORARY POLITICAL JURISPRUDENCE

نویسنده [English]

  • Davod Feirahi
چکیده [English]

Metaphorical thinking is a kind of creation of mind. A metaphor is the expression of an understanding of one concept in terms of another concept, where there is some similarity or correlation between the two.Metaphors are comparisons that show how two things that are not alike in most ways are similar in one important way. Metaphors are a way to describe state and government in Islamic political thought. Some of these metaphors are: the metaphors of "way or road", "lord and slave", "mortmain", "court", "body", "pastor", "hire" and etc. in this article, I attempt to describe and evaluation the role of only two famous of these metaphors in contemporary Islamic political jurisprudence; the metaphors of lord/slave and mortmain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Lord/Slave
  • Metaphor
  • Mortmain
  • Political Jurisprudence
  • Shi'ite
  • state