جایگاه و نقش نیروها و طبقات اجتماعی در ایران (1380-1360)

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی نیروها و طبقات اجتماعی در ایران در سال های 1380-1360 است. نویسنده این بحث را با تکیه نسبی به تئوری پولانزاس مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این مقاله می گوید در سال های فوق برخی از اقشار و طبقات مانند بورژوازی تجاری و طبقه متوسط سنتی به دلیل برخورداری از منابع سیاسی و اقتصادی بیشتر، قوی تر از دیگر گروها بودند. تحت چنین شرایطی در این سال ها دولت جمهوری اسلامی ایران تحت کنترل لایه ها و اقشار مزبور به صورت متناوب قرار گرفت؛ در دهه 1360 از نقطه نظر اقتصادی دولت از طبقه حاکم تجاری به صورت نسبی استقلال پیداکرد؛اما در دهه 1370 دولت تا حدودی به عنوان نیروی ابزاری عمل کرد و به دفاع از مناسبات سرمایه و سوداگری بیش از دوره قبل برخاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOCIAL CLASSES AND FORCES ROLE AND SITUATION IN IRAN IN 1981-2001

نویسنده [English]

  • Bahman Keshavarz
چکیده [English]

The aim of present article is to review social classes and forces(political and economic ) situation in Iran 1981-2001.the writer explained the discussion. By relative relying on poulantzas theory, this discussion indicates that in mentioned years, some groups, such as commercial and traditional middle class , because of enjoying political and economic resources were stronger than other strata and classes, under such condition, ruling Islamic state controled by these two groups as hegemonic groups alternatively. In 1980s from view point of economic,the state was autonomous from ruling class (commercial bourgeoisie) relatively,but in 1990s,the state nearly acted as a instrumentalist force and defended capitalism and commercial capitalism more than former period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy
  • Categorization-state-relative
  • Class-social
  • Instrumentalism
  • social