دانش نظری دانشجویان روابط بین‌الملل: مطالعه‌ای آسیب‌شناختی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کاندیدای دکتری روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ضعف نسبی دانش نظری دانشجویان رشته روابط بین‌الملل که مورد تأیید خود آنها هم کم و بیش هست، نه تنها خود را در کلاس های درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی نشان می‌دهد بلکه در بسیاری از رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها به صورت ناتوانی در ایجاد ارتباط مناسب میان نظریه و پژوهش تجربی نمایان می‌شود. هدف از پژوهشی که در این مقاله یافته‌های آن آمده، یافتن عوامل احتمالی مؤثر بر این وضعیت است. سه مجموعه از عوامل (کمیت و کیفیت تدریس، کمیت و کیفیت منابع نظری به زبان فارسی و علاقه‌مندی و نگرش دانشجویان نسبت به نظریه‌ها) به عنوان عوامل مؤثر در دانش نظری دانشجویان در نظر گرفته شده‌اند که در قالب 9 فرضیه مورد وارسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها