بازنگری قانون اساسی؛ تاریخچه، ضرورت ها و فرایند شکل‌گیری تا قانونمندی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گرچه در پیش‌نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره‌ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ فرمان بازنگری را صادر کردند که بدنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و اصل بازنگری نیز به عنوان اصل 177 جایگاه قانونی یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AMENDING OF CONSTITUTION ;HISTORY,NECESSITIES AND PROCESS OF FORMATION TO MAKING LAW

نویسندگان [English]

  • Mostafa Malakootian 1
  • Mohammad Mehdi Babapoor 2
چکیده [English]

Although the subject of amending was reffered to in the draft Constitution ,but due to revolution time circumstances,this principle was not approved.Ten years of Islamic state (1358 – 68 ) revealed some problems of the Constitution like multiple decision making centers and existence of parallel organisations at administrative, legislative and judicial levels. After the war and considering appropriate opportunity,Imam Khomeini issued the command of amending and thus, the Council of amending created some changes in Constitution and centralized the country’s decision making structure without any change in the role of people.
Although the subject of amending was reffered to in the draft Constitution ,but due to revolution time circumstances,this principle was not approved.Ten years of Islamic state (1358 – 68 ) revealed some problems of the Constitution like multiple decision making centers and existence of parallel organisations at administrative, legislative and judicial levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amending
  • Constitution
  • Expedience
  • Valiefaghih decree
  • Velayate Faghih