چرخش در مفهوم قدرت: تصور فوکویی و پسا فوکویی از قدرت

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مجادله برانگیزترین منازعات فکری در حوزه نظریه‌های سیاسی بحث در باب چرخش مفهوم قدرت در دیدگاه میشل فوکو است.این مسئله که فوکو با طرح دیدگاهی بدیع، با عدول از دیدگاه‌ های رایج، قدرت را نه صرفاً در ارتباط با سازوکارهای ساختارهای رسمی یا در قالبی صرفاً سیاسی؛ بلکه منتشر در تمام حوزه‌های اجتماعی می‌داند. فوکو خود می‌گوید که می خواهد راهی دیگر پیشنهاد کنم که ما را زودتر به «اقتصاد جدید روابط قدرت» برساند؛ راهی که تجربی‌تر، دارای ارتباط نزدیک‌تر با وضعیت جاری ما و متضمن رابطةای بیشتر میان نظریه و عمل است. این راه عبارت است از اینکه اشکال مقاومت در مقابل انواع مختلف قدرت را به عنوان نقطة عزیمت خود اتخاذ کنیم. با بهره‌گیری فوکو از روش تبارشناسی، مطالعات وی در باب قدرت جدی‌تر می‌شود و درصدد برمی‌آید به بررسی رابطة قدرت، دانش و پیکر آدمی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TRANSITION IN THE CONCEPT POWER:FOUCAULT AND POST-FOUCAULDIAN ANALYSIS

نویسنده [English]

  • Aliashraf Nazari
چکیده [English]

The history of politic is the history of the efforts of individuals or groups of individuals to accumulate, exercise, and distribute power. Indeed politics might be viewed as bounded conflict, as a means of manage conflict such that it does not deteriorate into private feuding or mob violence. We all used the word power often. We all have an intuitive understanding of the term, which is (usually) perfectly sufficient for pub conversation. But the rapidly growing mountain of literature on the concept of power indicates that this understanding is not considered adequate for academic discourse.Michel Foucault has been theorizing about and practicing a new form of politically engaged reflection on the emergence and nature of power. This reflection which Foucault calls Genealogy of power has produced some extremely valuable result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authority
  • discourse
  • Michel Foucault
  • power
  • Structure
  • subject