قدرت منطقه ای ایران و چالش های خارجی پیش روی آن

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

دستیابی ایران به جایگاه نخست منطقه اگر چه دور از دسترس نیست؛ اما با چالش ها و محدودیت های بسیاری روبروست. در این راستا در عرصه خارجی، تقابل بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به جهت خاستگاه اعتقادی و آرمانگرای آن، با برخی هنجارهای رایج در نظام بین الملل، وجود روحیه ضدامپریالیستی و عدم سرسپردگی در برابر قدرت های خارجی از یک سو و وجود مشکلاتی در روابط با قدرت های منطقه ای به جهت رقابت بر سر توزیع قدرت در منطقه از سوی دیگر، چالش ها و محدودیت هایی برای تبدیل ایران به قدرت نخست منطقه ای ایجاد کرده است. از این رو، هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی و شناسایی دقیق این چالش ها و ارائه راهکارهایی جهت تقویت زمینه های ارتقا قدرت منطقه ای ایران است. این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی و تحلیل چالش های خارجی پیشاروی ایران می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International System, SupraRegional Powers, Regional Power, Iran-West Challenges (United States and Europe)

نویسندگان [English]

  • Alireza Samiee Esfahani 1
  • Ali Amirbaik 2
چکیده [English]

Although Iran`s accesses to the first position of region not to be far away, but encounter with very challenges and limits, the solution of these challenges both in international and external area is pathfinder for our country to get it `s real status. Thus, the first pace in this way will be recognize these challenges. On the one hand, encountering part of Islamic Republic of Iran`s foreign policy with some of International system `s current norms, on the other hand, the existence of difficulties in relationship with regional powers, for power distribution in the region, provided Iran with challenges to be regional power. Therefore the main purpose of this article is to study and recognize these challenges and offering the techniques in order to overcome them and also promoting the ground of consolidating Iran`s regional power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ...
  • international system
  • Iran-West Challenges (United States and Europe)
  • Regional Power
  • SupraRegional Powers