دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، دی 1390 
مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا

صفحه 119-134

محمد علی شیرخانی؛ مهرداد چشمه علایی


نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر

صفحه 135-154

عبدالرحمن عالم؛ فرامرز میرزازاده احمد بیگلو


رویکردهای نوین تصمیم گیری در سیاست خارجی

صفحه 357-364

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ سکینه ببری گنبد